Polityka prywatności

obowiązująca od dnia 06.02.2024 r.

 1. INFORMACJE WSTĘPNE

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://kancelariakg.com/ („Strona internetowa”) oraz dostępnych na niej funkcjonalności, jak również przetwarzania Państwa danych osobowych w innych przypadkach. W niniejszej Polityce prywatności znajdują się także informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej cookies lub podobnych technologii.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W zakresie korzystania ze Strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcjonalności – formularza kontaktowego, formularza rezerwacji konsultacji, analizy żądań w sprawie korzystania z uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także stosowania cookies, współadministratorami danych osobowych są:

 1. Anna Kaplita prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kaplita, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Juliusza Słowackiego 7/5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 6521638990;
 2. Katarzyna Greń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Katarzyna Greń, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Juliusza Słowackiego 7/5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5532502348;

(dalej: „Współadministratorzy”).

W zakresie pozostałych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. świadczenia pomocy prawnej, zapewnienia obsługi administracyjnej oraz księgowej, niezależnym administratorem danych osobowych jest konkretny przedsiębiorca wskazany w lit. a) lub b) powyżej, zawierający umowę z klientem lub kontrahentem.

Ze Współadministratorami mogą się Państwo skontaktować:

 • listownie na adres: ul. Juliusza Słowackiego 7/5, 43-300 Bielsko-Biała 
 • mailowo pod adresem e-mail:  biuro@kancelariakg.com.
 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WSPÓŁADMINISTRATORÓW
 1. Przetwarzanie danych osób kontaktujących się za pośrednictwem drogi tradycyjnej, mailowej, telefonicznej oraz przez formularz kontaktowy

Gdy kontaktują się Państwo ze Współadministratorami pocztą tradycyjną, mailowo, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy na Stronie internetowej, Współadministratorzy otrzymują Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rezerwacji spotkań

W przypadku zawarcia pomiędzy Współadministratorami a Państwem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług rezerwacji spotkań, dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu realizacji ww. usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);
 2. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w celu realizacji powyższych usług jest dobrowolne, lecz niezbędne do ich świadczenia. Dane osobowe są przechowywane przez czas realizacji danej usługi. Mogą Państwo w  każdej chwili zrezygnować z korzystania z powyższych usług. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosowaniem cookies

W związku z korzystaniem przez Współadministratorów na Stronie internetowej z cookies lub podobnych technologii (co zostało szczegółowo opisane poniżej), Współadministratorzy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci identyfikatorów internetowych (np. ID z cookies, adres IP) oraz informacji o Państwa aktywności na Stronie internetowej. Dane osobowe przetwarzane w związku ze stosowaniem cookies lub podobnych technologii są przetwarzane w celu:

 1. umożliwienia prawidłowego korzystania przez Państwa ze Strony internetowej, tj. w celu realizacji usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (w przypadku niezbędnych cookies lub podobnych technologii);
 2. dla celów analitycznych, marketingowych i innych (odpowiednio do funkcji danych cookies), w zależności od tego, na które cookies lub podobne technologie została udzielona przez Państwa zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w przypadku cookies i podobnych technologii innych niż niezbędne). 

Dane osobowe przetwarzane w związku ze stosowaniem niezbędnych cookies są przechowywane przez okres ważności poszczególnych cookies, natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane przez okres ważności poszczególnych cookies, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania przez Państwa zgody.

 1. Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

W związku z przetwarzaniem przez Współadministratorów Państwa danych osobowych, przysługują Państwu określone prawa (są one wymienione niżej w Polityce prywatności). Mogą Państwo kierować do Współadministratorów korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W rezultacie Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z Państwem lub inną osobą, która w Państwa imieniu przesyła wniosek o realizację praw na podstawie RODO. W przypadku gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Państwa, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, Współadministratorzy przetwarzają dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe są przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw wynikających z RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 2. w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że w terminie ustosunkowano się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KAŻDEGO Z ADMINISTRATORÓW
 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów (osób fizycznych)

W przypadku skorzystania przez Państwa z oferowanych usług, administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od Państwa i przetwarza je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia z Państwem umowy świadczenia usług i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu świadczenia usług prawnych:
 • w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych (np. danych osobowych dotyczących zdrowia) – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
 • w zakresie pozostałych danych osobowych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a wynikających z przepisów regulujących prowadzenie postępowań przed sądami i organami administracji, a w szczególności przepisów kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu postępowania administracyjnego, a także przepisów regulujących wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego;
 1. w celu ochrony żywotnych interesów Klientów lub innej osoby fizycznej:
 • w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
 • w zakresie pozostałych danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 1. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. w celu realizacji ciążących administratorze obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń:
 • w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
 • w zakresie pozostałych danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych przez administratora jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego w przypadku przechowywania dokumentacji księgowej, 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez radców prawnych lub adwokatów w ramach wykonywania zawodu) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Administrator przetwarza dane osobowe swoich Kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy z Kontrahentem i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy i utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez administratora obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. 

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli (osób reprezentujących klientów lub kontrahentów)

Jeśli klient lub kontrahent administratora (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem) jest reprezentowany przez Państwa lub zostali Państwo przez niego wyznaczeni do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy, Państwa dane osobowe administrator otrzymuje od klienta lub kontrahenta lub bezpośrednio od Państwa.

Administrator przetwarza wówczas Państwa dane w szczególności w następującym zakresie: imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który Państwo reprezentują lub z którym współpracują, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się Państwo zajmują, dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Państwa dane osobowe administrator przetwarza w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy pomiędzy klientem lub kontrahentem a administratorem i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Państwa umocowania do zawarcia umowy w imieniu klienta lub kontrahenta oraz kontaktu z Państwem jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora oraz klienta lub kontrahenta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy klientem lub kontrahentem a administratorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z klientem lub kontrahentem, za Państwa pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli przekazują Państwo swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z kontrahentem administratora, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez administratora innym podmiotom jeśli jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania, tj.:

 1. podwykonawcom, kontrahentom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, doradcze (jeśli jest to wymagane przepisami prawa, administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);
 2. upoważnionemu do tego personelowi Współadministratorów lub administratora; 
 3. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Wobec Państwa nie są podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 1. TRANSFER DANYCH POZA EOG

W związku z korzystaniem z cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich, Państwa dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem podmiotu trzeciego, którego serwery mogą znajdować się w USA lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG dostawcy cookies lub podobnych technologii są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, stosownie do rozdziału V RODO. Takimi zabezpieczeniami są w szczególności decyzja Komisji Europejskiej o zapewnianiu przez dane państwo trzecie adekwatnych zabezpieczeń danych osobowych lub Standardowe Klauzule Umowne UE. W takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdą Państwo w polityce prywatności danego portalu lub podmiotu trzeciego.

VIII. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 7. cofnięcia, w każdym momencie, udzielonych zgód, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem. 

Powyższe prawa można zrealizować, kontaktując się ze Współadministratorami na dane podane w sekcji II. Polityki prywatności – „ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH”.

Dodatkowo, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

 1. COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

W zależności od Państwa ustawień na Stronie internetowej, oprócz cookies lub podobnych technologii śledzących niezbędnych z technicznego punktu widzenia, Współadministratorzy mogą używać cookies w celach statystycznych, analitycznych lub reklamowych. 

Cookies to małe pakiety danych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej lub na dysku twardym Państwa urządzenia, z którego uzyskujecie Państwo dostęp do Strony internetowej. Poza cookies mogą być stosowane również inne technologie zbierające informacje o zachowaniu użytkownika na Stronie internetowej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, możliwe jest przechowywanie cookies na Państwa urządzeniu, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej (te cookies są opisane poniżej jako niezbędne). Do korzystania z wszelkich innych rodzajów cookies (w szczególności analitycznych lub reklamowych) Współadministratorzy potrzebują Państwa zgody.

Niezbędne cookies NIE wymagają zgodnie z prawem uprzedniej zgody użytkownika. Są one automatycznie instalowane na Państwa urządzeniu, gdy wchodzą Państwo na Stronę internetową lub dokonują na niej określonych wyborów. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, w tym do wykonywania pewnych zadań, takich jak na przykład realizacja usług zamówionych przez Państwa za pośrednictwem Strony internetowej. Te cookies nie są usuwane po zakończeniu przeglądania witryny, ale mają ograniczony okres ważności. 

Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej lub później poprzez panel ustawień cookies dostępny na dole Strony internetowej, Współadministratorzy będą również używać innych cookies lub podobnych technologii, na które wyrazili Państwo zgodę.

W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies, korzystając z panelu ustawień dostępnego na dole Strony internetowej pod przyciskiem „Ustawienia cookies”.

 1. UZGODNIENIA WSPÓŁADMINISTRATORÓW

Informacje dotyczące zasadniczych treści uzgodnień między Współadministratorami są dostępne tutaj.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub stosowanie cookies lub podobnych technologii, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przez Współadministratorów lub administratora danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych cookies.