Windykacja

  • negocjacje, polubowne rozwiązywanie sporów, przygotowywanie ugód,
  • prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę na każdym etapie,
  • prowadzenie postępowań przeciwko członkom zarządu z tytułu zobowiązań spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 k.s.h.),
  • prowadzenie postępowań o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela,
  • prowadzenie postępowań zabezpieczających,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach egzekucyjnych,
  • prowadzenie postępowań o wyjawienie majątku dłużnika,
  • monitorowanie przebiegu postępowania na każdym jego etapie

Obszary działalności