Klauzula informacyjna – ogólna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), wskazuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria adwokacka Katarzyna Greń z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Słowackiego 7/5, NIP: 5532502348, tel.: 730303875, mail: k.gren@kancelariakg.com;
 2. Jeżeli są już Państwo naszym klientem, kontrahentem lub osobą, która reprezentuje naszego klienta lub kontrahenta, informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej dostarczonej Państwu przy zawarciu umowy;
 3. Jeżeli są Państwo osobą wyznaczoną przez naszego klienta lub kontrahenta do kontaktu z nami w sprawach związanych ze świadczeniem pomocy prawnej:
  a) Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z naszym klientem/kontrahentem,
  b) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na umożliwieniu kontaktowania się z Panią/Panem, wymiany korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą, wynikającą z zawartej umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Panią/Pana do kontaktu z nami i ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Panią/Pana do kontaktu z nami,
  c) dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do kontaktu, wymiany korespondencji, w związku z podejmowaną lub powadzoną współpracą, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  d) podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do kontaktu czy wymiany korespondencji;
 4. Jeżeli nie są Państwo naszym klientem, ani osobą, o której mowa w pkt 3:
  a) Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
  b) podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na komunikacji,
  c) dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do rozwiązania sprawy czy udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  d) podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby rozwiązać sprawę czy odpowiedzieć na pytanie;
 5. W każdym przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4:
  a) odbiorcą Pani/Pana danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące, takie, jak w szczególności dostawcy usług IT,
  b) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  c) Kancelaria nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza EOG.

 

Klauzula informacyjna – Klienci
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), wskazuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria adwokacka Katarzyna Greń z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Słowackiego 7/5, NIP: 5532502348, tel.: 730303875, mail: k.gren@kancelariakg.com,
 2. Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w Zleceniu w celu realizacji Zlecenia w zakresie niezbędnym do jego wykonania oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także w związku z koniecznością dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia – w celu realizacji Zlecenia w związku ze świadczeniem usług prawnych, art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia – w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku prowadzeniem działalności prawniczej, art. 6. ust 1 lit. f) Rozporządzenia – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię polegających na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
 4. Kancelaria może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w zakresie obsługi finansowo-księgowej, informatycznej, kurierskiej, a także współpracującym z nią kancelariom.
 5. Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji Zlecenia, a po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź do momentu wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o radcach prawnych oraz przepisów podatkowych i rachunkowych.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, gdy nie ma podstaw do przetwarzania – prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Podanie danych osobowych Kancelarii jest warunkiem zawarcia umowy zlecenia i jest niezbędne do jej wykonywania.